HALOGENI DERIVATI UGLJOVODONIKA PDF

0 Comments

Halogeni derivati ugljovodonika (DDT, aldrin, lindan) 4. Homolozi i derivati benzena (nitrofenol, nitrikrezol, ksilen) fosfati (malation, paration) 6. dokument za sajt-halogeni derivati ugljovodonika. Uploaded by. api · dokument za sajt-oksido-redukcione reakcije. Uploaded by. api Podela organskih rastvara Podela organskih rastvarača(Simonin)• Alifatični ugljovodonici;• Aromatični ugljovodonici;• Amino i.

Author: Bralar Kagashicage
Country: Liechtenstein
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 14 August 2014
Pages: 216
PDF File Size: 11.70 Mb
ePub File Size: 6.87 Mb
ISBN: 933-1-22119-575-7
Downloads: 52698
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Durn

Aromaticni ugljovodonici

Aromaticni Keksici Sa Susamom Documents. Zbog inertnosti, ugljovldonika CFC imaju vremenski dug boravak u atmosferi. Zatvoriti epruvetu zapuaem sa cjevicom i blago je zagrijati na vodenom kupatilu. Preostali atomi su hlorni.

Benzen moe da adira i hlor, ali u prisustvu svjetlosti na povienoj temperaturi i dobija se heksahlorcikloheksan. Jednostavan primer je CFC Za njih je karakteristino da se sastoje od dva, tri ili vie benzenovih prstenova, meusobno vezanih tako da imaju najmanje dva ugljenikova atoma sjedinjenja.

Kada se odreene vrste uglja, npr. Kada se gasoviti proizvodi jednim dijelom sipaju u crnu viskoznu tenost nakon izdvajana koksa, tada se nakon hlaenja izdvaja katran kamenog uglja koji sadri veliki broj aromatinih jedinjenja sa irokom primjenom u hemijskoj industriji.

Hlorofluorougljenik — Википедија, слободна енциклопедија

A Najprostiji derivati benzena Toluen: U svom sastavu aromatini ugljovodonici mogu da sadre jedan, dva ili vie benzenovih prstenova. Konzervirani sprejevi nose simbol opasnosti vrlo lako zapaljivo habanja. S porastom potranje aromatinih ugljovodonika i razvojem novih procesa, proizvodnja aromatinih jedinjenja iz nafte izomerizacijom i dehidrogenovanjem postala je ekonominija. Saunders College Publishing, Philadelphia. U tako pripremljenu smjesu za nitrovanje doda se 2 cm3 benzena u kapima.

  ETABS SHEAR WALL DESIGN MANUAL UBC 97 PDF

Benzen je tenost bez boje karakteristinog mirisa.

Hlorofluorougljenik

Pre prve upotrebe CFC, Dodavanjem aromatinih ugljovodonika benzenima poboljava se njihov kvalitet. Molekulska formula fenantrena je C14H10, ug,jovodonika strukturna formula mu je: ZAKLJUAKSvako jedinjenje koje je ulgjovodonika kao benzen i koje stupa u elektrofilne supstitucije ima aromatian karakter, a takva jedinjenja se nazivaju aromatina jedinjenja. Jedan od najprostijih naina prikazivanja benzenovog prstena je ucrtavanje kruga unutar estougla: To su vrste ili tene supstance, nerastvorljive u vodi, ali se dobro rastvaraju u organskim rastvaraima etar, heksan, tetrahlorugljenik, Aromaticni ugljovodonici Download Report.

Ima primjenu i u proizvodnji boja, kao ugljovodoniak rastvara i mnogo manje je tetan od benzena. Vrlo brzo ispare brom, toluen i bromovodonik, a ostaje otar miris nagraenog benzil-bromida Etil-benzen: Zbog sloenosti svoje strukture, benzen uestvuje u reakcijama elektrofilne supstitucije, reakcijama adicije, kao i u reakcijama oksidacije derivata benzena.

Takav proces je poznat pod nazivom suva destilacija uglja. CRC Handbook of chemistry and physics.

Aromaticni ugljovodonici

Bez obzira na veliinu alkil-grupe, uvijek se dobija benzoeva kiselina jer oksidacija zapoinje na ugljenikovom atomu vezanom za benzen koji ga aktivira: Koristi se za dobijanje razornog eksploziva torotina. Kada se zamijene dva vodonikova atoma, aromatini radikal je C6H4 i naziva se fenilen-grupa, a takvi proizvodi su disupstituisani derivati benzena i koriste se prefiksi orto, meta i para.

  LEY DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 11683 PDF

Nezasieni ugljovodonici Sadre dvostruku vezu Moe biti Kada se benzen zagrijava sa vrelim rastvorom kalijum-permanganata, ne vri se nikakva reakcija jer je benzen postojan prema oksidacionim sredstvima i to ukazuje na njegovu stabilnost. Derivati benzena drivati zamjenom vodonikovih atoma u jezgru prstena i imaju primjenu u proizvodnji boja, eksploziva, kauuka, za izolaciju u radio tehnici i kao organski rastvarai, ali su manje tetni od benzena.

U velikim koliinama dobija se iz kamenog uglja i katrana, a moemo ga dobiti i preradom nafte. Ovakva struktura omoguava da se vodonikovi atomi mogu supstituisati dejstvom elektrofilnih reagenasa. Home Documents Aromaticni ugljovodonici. Ako se oduzme jedan atom vodonika, dobija se ostatak C6H5 koji se naziva fenil-grupa.